Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: mei 4, 2020

Welkom bij Lottery.com ("Bedrijf", "wij" of "ons"). De volgende gebruiksvoorwaarden, samen met alle documenten die ze uitdrukkelijk opnemen door middel van verwijzing (gezamenlijk deze "gebruiksvoorwaarden"), regelen u en elke entiteit die u vertegenwoordigt (gezamenlijk "u" of "uw"), met met betrekking tot toegang en gebruik van www.lottery.com inclusief alle Inhoud (zoals gedefinieerd in deze servicevoorwaardenovereenkomst), technologie, processen, materialen, functionaliteit en services die door het Bedrijf zijn ontworpen, aangeboden of op de markt gebracht op of via Lottery.com en op dergelijke andere domeinnamen die worden gebruikt om websites te identificeren waarop het Bedrijf Services kan aanbieden (gezamenlijk de "Service"), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker.

BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING: LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALS ZE UW WETTELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN beïnvloeden. LOTTERY.COM IS NIET AANGESLOTEN MET ENIGE STAATSLOTTERIJ OF OVERHEIDSAGENTSCHAP. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U DE SERVICE NIET OPENEN OF GEBRUIKEN.

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot de Service, een account aan te maken via de Service ("Account"), de Lottery.com-app te downloaden of door te klikken om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld, gaat u hierbij (i) erkennen dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee instemt en deze naleeft en (ii) verklaart en garandeert dat u in aanmerking komt voor toegang tot de service en dat u bevoegd bent en in staat bent om deze gebruiksvoorwaarden te accepteren. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, mag u de service niet openen of gebruiken. Door te weigeren deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, kunt u geen account aanmaken of de service openen of gebruiken.

2. Algemene regels, beleid en procedures

2.1. verkiesbaarheid

Om in aanmerking te komen om een ​​account aan te maken en een geregistreerde gebruiker van de dienst te worden, moet u op het moment van registratie (i) minstens achttien (18) jaar oud zijn of de meerderjarigheid in uw woongebied, afhankelijk van wat groter, (ii) geen persoon zijn die is uitgesloten van deelname aan de Service onder de wetten van enige jurisdictie of de Verenigde Staten van Amerika, en (iv) te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden naleven.

Als u woont in een rechtsgebied dat vereist dat u ouder bent dan achttien (18) jaar om deel te nemen aan Loterijactiviteiten (zoals gedefinieerd in Sectie 4.1), moet u zich houden aan de wetten van dat rechtsgebied om de Service te gebruiken. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Service niet openen of gebruiken. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment uw leeftijd, identiteit en geschiktheid te verifiëren. Elk verzuim om in dit verband met het bedrijf samen te werken, kan leiden tot de opschorting en / of beëindiging van uw account.

Medewerkers, functionarissen, directeuren, leden, managers, investeerders, agenten en vertegenwoordigers van het bedrijf en een van haar of hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, evenals directe technologieleveranciers, contentproviders, componentleveranciers (zowel hardware als software) gerelateerd aan de Service en elk van hun respectievelijke directe familie (gedefinieerd als ouders, echtgenoot, partner en kinderen) en personen die in hetzelfde huishouden wonen, komen niet in aanmerking voor het gebruik van de Service. Dergelijke personen hebben echter toegang tot de Service en zullen dit van tijd tot tijd doen om de Service te testen, inclusief, zonder beperking, het evalueren van gebruikerservaring en ander redelijk en eerlijk gebruik naar eigen goeddunken van het Bedrijf.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, verklaart en garandeert u dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan, zich te houden aan al deze Gebruiksvoorwaarden en dat het u niet is verboden toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service . Het Bedrijf geeft geen verklaringen of garanties, impliciet of expliciet, met betrekking tot uw wettelijke recht op toegang tot of gebruik van de Service en geen enkele persoon die gelieerd is aan of claimt verbonden te zijn met het Bedrijf is bevoegd om dergelijke verklaringen of garanties te geven. Het is niet de bedoeling dat de Service wordt gebruikt door personen die aanwezig zijn in rechtsgebieden waarin deelname mogelijk is verboden of beperkt. U stemt ermee in dat de beschikbaarheid van de Service geen aanbod, uitnodiging of uitnodiging door het Bedrijf vormt voor het gebruik van de Service in enig rechtsgebied waarin dergelijke activiteiten verboden of beperkt zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de service te weigeren.

2.2. Nakoming

U zult alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels naleven wanneer u de service gebruikt. Een gebruiker moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan de service. Deze regels en beleidsregels zijn alleen geldig waar legaal. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het legaal voor u is om de Service te gebruiken in uw lokale rechtsgebied. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount te annuleren als gedrag door Lottery.com als onaanvaardbaar wordt beschouwd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount op te schorten als de profielinformatie van de gebruiker onjuist is en / of in strijd is met de huidige gebruiksvoorwaarden en / of in strijd is met enige regelgevende en / of wettelijke regelgeving. In het geval dat er winsten worden gegenereerd vanaf een account die niet in strikte overeenstemming is met de huidige gebruiksvoorwaarden, kunnen de rechten op genoemde winsten in gevaar komen.

Het is te allen tijde uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruikersprofielinformatie actueel en nauwkeurig is.

2.3. Kennisgeving van wijzigingen of wijzigingen

Het bedrijf kan de service op elk moment wijzigen met of zonder kennisgeving aan u. Het bedrijf en de inhoud ervan, inclusief, zonder beperking, de informatie, afbeeldingen, producten, functies, functionaliteit, services en links (gezamenlijk de 'inhoud') kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, verwijderd of bijgewerkt. Lottery.com kan de Service op elk gewenst moment zonder kennisgeving stopzetten, opschorten of wijzigen, en het Bedrijf kan uw toegang tot de Service op elk gewenst moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken blokkeren, beëindigen of opschorten, zelfs als de toegang wordt toegestaan ​​om anderen.

2.4. Kaartjes

Tickets worden beveiligd door het bedrijf en worden niet verspreid. Kaartjes voor een loterijtekening moeten worden gekocht tegen de sluitingsdatum van de geposte kaart voorafgaand aan de desbetreffende tekening. Het bedrijf streeft ernaar alle redelijke inspanningen te leveren om kaartjes te verkrijgen naar aanleiding van het verzoek van elke geregistreerde gebruiker. Als tickets echter om welke reden dan ook niet kunnen worden verkregen, inclusief, maar niet beperkt tot, sluitingstijd van tickets, zwaar weer, stroomuitval of andere problemen buiten de directe controle van het bedrijf, koopt het bedrijf tickets voor de volgende beschikbare tekening en laat de getroffen geregistreerde gebruiker weten dat hun tickets niet zijn verkregen voor de respectieve tekening.

De tickets worden verwerkt en gepost zodat gebruikers hun ticketnummers online kunnen bekijken. De nummers voor elk ticket worden ook op de Service geplaatst zodat groepsgebruikers deze kunnen bekijken. Het bedrijf noteert de winnende nummers voor de bijbehorende loterijtekeningen. In het geval dat onjuiste informatie naar een gebruiker wordt verzonden, heeft de gebruiker geen recht op enige claim op basis van de ontvangst van deze informatie. U stemt ermee in om het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen na ontvangst van onjuiste informatie en ziet hierbij af van elke claim tegen het bedrijf voor de ontvangst van dergelijke onjuiste informatie.

Lottery tickets can only be sold by authorized lottery agents/retailers and cannot be sold across state lines. Lottery.com is a concierge service that does not sell lottery tickets, but rather takes orders for customers and will acquire lottery tickets on your behalf from licensed authorized lottery agents/retailers.  Lottery.com charges customers for concierge services. Lottery tickets are purchased in person by Lottery.com or one of its representatives from an authorized lottery agent/retailer in each respective state that we offer service. The State where the winnings are won may be given the identity of the winner(s). Lottery.com will not receive a share in any individual ticket or tickets owned by a user or any lotto account created on the Service. All purchases are void where prohibited by law.

2.5. Uitbetalingen en wettelijke inhoudingen

Waar wettelijk van toepassing, zal het bedrijf de betaling van eventuele winsten onderwerpen aan de wettelijke inhoudingen en / of inhoudingen.

2.6. jackpots

Een jackpot verwijst naar alle loterijwinsten die alleen rechtstreeks kunnen worden ingewisseld bij aangewezen loterijfunctionarissen van een bepaald rechtsgebied. Het bedrijf zal een gebruiker informeren dat een jackpot is gewonnen door contact op te nemen met de gebruiker op het e-mailadres dat voor zijn account is opgegeven op het moment van registratie of zoals bijgewerkt volgens deze gebruiksvoorwaarden. Gebruikers hebben dertig (30) dagen vanaf de datum waarop de eerste kennisgevingse-mail is verzonden om te reageren op het bedrijf en om aanvullende wettelijk verplichte informatie te verstrekken. Het bedrijf zal zich dan inspannen om u te helpen bij het innen van de winsten van de aangewezen loterijfunctionarissen. Met betrekking tot Group Play worden jackpots verdeeld over alle gebruikers van de groep op basis van een forfaitaire betaling en volgens de betalingsregels en voorschriften van het rechtsgebied waar het lot is gekocht. U erkent en aanvaardt hierbij dat zowel belastingen als wettelijke inhoudingen en / of inhoudingen door de Staatsloterij kunnen worden ingehouden voordat ze worden uitgekeerd.

2.7 Winsten

Alle andere loterijwinsten die niet als een "jackpot" worden beschouwd, worden verrekend volgens de regels en voorschriften van het rechtsgebied waar het lot is gekocht. Het bedrijf zal proberen u op de hoogte te brengen van eventuele winsten waarop u mogelijk recht heeft en u wordt op de hoogte gebracht van uw opties om uw loterijwinsten in te wisselen.

Als uw individuele winsten of Group Play-winsten gelijk zijn aan of hoger zijn dan een van toepassing zijnde door de staat opgegeven prijsclaimdrempel, kan het bedrijf u een officieel loterijclaimformulier toesturen dat u moet invullen, ondertekenen en terugsturen naar het bedrijf om het verzamelen te vergemakkelijken. van de respectieve winsten namens u of uw groep.

2.8 Internationale prijsinzameling

Als u niet in het land woont waar de loterij wordt uitgevoerd, erkent u dat u mogelijk naar het territorium moet reizen om uw prijs persoonlijk op te halen, zoals mogelijk gemaakt door Lottery.com. Lottery.com stemt ermee in de bijbehorende reiskosten te betalen, inclusief vluchten en accommodatie. 

Als u reist om uw prijs op te halen, gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor en: (i) alle benodigde paspoorten, visa en vergunningen moet verkrijgen die nodig zijn om het land binnen te komen; (ii) een veilige reisverzekering (die u moet dekken voor medische, persoonlijk letsel en eigendomsclaims); (iii) alle vereiste medische inentingen, goedkeuringen en / of toestemmingen verkrijgen; en (iv) te voldoen aan alle Loterij Operator Regels die de voltooiing en indiening van specifieke formulieren, papierwerk of documentatie vereisen alvorens uw prijs te verzamelen met de hulp van Lottery.com. U erkent dat als u niet aan een van deze vereisten voldoet, u mogelijk wordt belet uw prijs te innen. U verbindt zich ertoe en gaat ermee akkoord dat de reis geheel op eigen risico is. U doet hierbij afstand van alle juridische of billijke claims, rechten of rechtsmiddelen die u mogelijk heeft tegen Lottery.com met betrekking tot:

(a) reisgerelateerde incidenten, verwondingen, ziektes of verliezen die u mogelijk lijdt of oploopt; en

(b) het niet behalen of voldoen aan de bovenstaande vereisten, ook als u uw prijs daardoor niet kunt innen.

Als alternatief kunt u ervoor kiezen om Lottery.com volmacht te geven om de prijs namens u te innen.

2.9 aankooplimiet

Om onze klanten te beschermen, kan het bedrijf dagelijkse bestedingslimieten voor aankopen instellen, inclusief maar niet beperkt tot ticketaankopen. Zodra een dagelijkse uitgave is bereikt, kunnen geen transacties meer plaatsvinden op het account van de gebruiker tot 24 uur na de laatste kwalificerende transactie.

2.10. Jurisdictie- en loterijbeperkingen

Het bedrijf is een conciërgeservice en zal proberen uw winsten namens u te verzamelen met behulp van zijn redelijke inspanningen. U erkent en stemt ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele winsten die niet kunnen worden verzameld bij een loterijorganisatie als het zich hiervoor de beste inspanningen heeft getroost.

Loten kunnen alleen worden verkocht door geautoriseerde loterij-agenten / detailhandelaren en kunnen niet worden verkocht via staatslijnen. Loten worden door het bedrijf of zijn vertegenwoordiger persoonlijk gekocht van een erkende loterijagent / verkoper in elk rechtsgebied waar de dienst van het bedrijf wordt verleend. Het rechtsgebied waar de winsten worden gewonnen, krijgt de identiteit van de winnaar (s). Alle problemen met het rechtsgebied dat de Lottery-service aanbiedt, worden beheerst door de regels van dat rechtsgebied. U erkent en stemt er verder mee in dat bepaalde rechtsgebieden wettelijk de vertraging beperken waarbinnen u uw winst moet verzamelen en / of meedelen. Het is uw verantwoordelijkheid om elk van uw aankopen te verifiëren om te bepalen of u prijzen heeft gewonnen. Verder erkent en verklaart u dat u zich ervan bewust bent dat het bedrijf haar uiterste best zal doen om u op de hoogte te stellen en, in het geval dat, om welke reden dan ook, de prijs niet wordt opgeëist binnen de wettelijke tijdslimieten, u geen juridisch verhaal heeft tegen het Bedrijf en / of een van zijn werknemers of agenten, wordt het Bedrijf hierbij vrijgesteld van alle juridische middelen en / of rechtsmiddelen als gevolg van het niet verifiëren van uw aankopen en / of het niet claimen van enige winst binnen een wettelijk tijdsbestek.

3. Lottery.com Accountregistratie en gebruikersaccounts

3.1. Registratie informatie

Om je te registreren voor een account, ga je naar play.lottery.com of download je de Lottery.com-app om het online registratieproces te voltooien. U moet (i) uw voor- en achternaam en andere gegevens zoals gevraagd opgeven, inclusief maar niet beperkt tot, uw telefoonnummer, geboortedatum, uw e-mailadres, uw woonadres en uw betalingsgegevens.

U stemt ermee in om (i) echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken (de "Registratiegegevens") zoals gevraagd door het online registratieformulier van de Service en (ii) de Registratiegegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waar, nauwkeurig te houden, actueel en compleet. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het bedrijf contact met u op kan nemen via e-mail, e-mail of telefoon om uw accountgegevens te verifiëren, groepsgegevens bij te werken of antwoorden op uw verzoeken te geven. U kunt uw registratiegegevens wijzigen door in te loggen op uw account en dergelijke wijzigingen aan te brengen. Neem voor verdere hulp contact op met de klantenservice via support@lottery.com. Alle informatie die door het bedrijf wordt verzameld, wordt bewaard onderhevig aan zijn privacybeleid, beschikbaar op Lottery.com/privacy en “just-in-time” kennisgevingen, indien aanwezig, verstrekt op het punt van het verzamelen of gebruiken van informatie. Als we niet binnen dertig (30) dagen contact met u kunnen opnemen of als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of het bedrijf redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw Account onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, uw Accountsaldo in te houden en elk en al huidig ​​of toekomstig gebruik van de Service (of een deel daarvan) te weigeren.

3.2. Geheimhoudingsplicht

U stemt ermee in uw identificatiegegevens veilig en vertrouwelijk te houden. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik of activiteit op uw account, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van het account door een persoon die uw ID's gebruikt, met of zonder autorisatie, of die toegang heeft tot elk apparaat waarop uw account toegankelijk is. Als u bang bent dat uw account niet langer veilig en vertrouwelijk is, moet u het bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar support@lottery.com. Waarna nieuwe identificatoren kunnen worden geselecteerd en toegewezen en toekomstige transacties onder de vorige identificatoren kunnen worden vernietigd, naar eigen goeddunken van het bedrijf. Zonder het voorgaande te beperken, worden alle transacties die binnen de Service zijn gedaan en geaccepteerd waar uw Identifiers zijn gebruikt (en waar u het Bedrijf niet eerder op de hoogte heeft gesteld zoals hierin vermeld) als geldig beschouwd.

3.3. Eén account

Er is slechts één (1) account per persoon toegestaan. In het geval dat het Bedrijf vaststelt dat u meer dan één (1) Account hebt geregistreerd, erkent en gaat u ermee akkoord dat, naast eventuele andere rechten die het Bedrijf heeft, het Bedrijf het recht heeft om uw Account onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, uw Accountsaldo, herroep uw recht op loterijtickets of bijbehorende prijzen en weiger elk en al huidig ​​of toekomstig gebruik van de Service (of een deel daarvan).

3.4. Geen overdracht

Uw account is niet overdraagbaar. In geen geval zult u andere personen of derden, inclusief maar niet beperkt tot personen onder de wettelijke leeftijd, toestaan ​​of toestaan ​​om uw Service te gebruiken of te hergebruiken op een manier die in strijd is met de normen of wetten. in een rechtsgebied waar u zich bevindt en / of een ingezetene bent, of waar een andere persoon zich bevindt en / of een ingezetene is. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elk ongeautoriseerd gebruik van de Service en voor elk gebruik van uw betaalinstrument door een andere persoon of derde in verband met uw Account. Elke persoon die deze sectie heeft overtreden, kan worden gemeld aan de relevante autoriteiten en verliest alle fondsen op hun account. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt oplopen als iemand anders uw account gebruikt.

3.5 Afmelden

Om u af te melden voor de Service en uw Account te annuleren, moet u uw verzoek e-mailen naar support@lottery.com. Als u zich afmeldt, wordt uw account uitbetaald en beëindigd.

3.6-verplichting tot uitrusting

U moet alle apparatuur en software leveren die nodig is om verbinding te maken met de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, een computer of mobiel apparaat (zoals gedefinieerd in Sectie 7.1) die geschikt is om verbinding te maken met de Service en deze te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, kosten voor internetverbinding of gegevensgebruik, inclusief, maar niet beperkt tot, sms / mms-kosten voor tekstgebruik die u moet betalen bij het gebruik van de Service.

4.0 Lottery.com Services

4.1. Loterij Ticket Overeenkomst

Als geregistreerde gebruiker van de Service erkent u en gaat u akkoord met elk van de volgende zaken:

U neemt naar eigen goeddunken zelfstandig deel als enige kaarthouder. U stemt ermee in om het bedrijf aan te wijzen als uw aangewezen boodschapper en vertegenwoordiger en het bedrijf te machtigen om namens u op te treden om uw loten te kopen en op te slaan, winsten te innen en uw proportionele deel van eventuele winsten in uw gebruikersaccount op de service te plaatsen.

U erkent dat de betaling van loterijprijzen in overeenstemming is met de staatswetgeving en loterijregels. Als de loten die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst resulteren in een prijs (prijzen) waarvoor de Loterij-voorschriften directe betaling toestaan, dan zal het bedrijf namens u een claim voor betaling indienen. Indien dergelijke voorschriften betaling van de prijs aan slechts één natuurlijke persoon toestaan, kan een vertegenwoordiger van het bedrijf de prijs claimen ten voordele van een individuele deelnemer en / of alle mede-eigenaars in de groep en het juiste evenredige bedrag aan elke respectieve persoon verdelen account van de deelnemer. Elke claim voor betaling wordt te allen tijde gedaan door de vertegenwoordigers van de staatsloterij die het bedrijf namens u of namens een groep verzamelt, op de hoogte te stellen.

4.3. Individuele gebruikersverbintenissen

Zodra een ticket (of tickets) is vastgelegd, kunt u uw account niet beëindigen totdat de tekening waarvoor u bent gecommitteerd, is gebeurd. Zodra een ticket (of tickets) is vastgelegd, kunt u uw ticket bovendien niet retourneren, omruilen, wijzigen of verwijderen. Als een tekening door de staat wordt gemist of opnieuw wordt gepland, zal het bedrijf zich aan deze wijziging houden door de volgende beschikbare tekening in te voeren.

4.4. Spelresultaten en -informatie

In het gedeelte 'Resultaten' van de applicatie worden de geschatte jackpot en de laatste winnende nummers voor de Powerball-, Mega Millions- en lokale speltekeningen weergegeven. Het bedrijf verkrijgt deze informatie van de websites van de respectievelijke spellen. Het bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot en neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om al uw aankopen te verifiëren en het bedrijf te informeren in geval van winst.

Met betrekking tot de winnende nummers, terwijl er een redelijke poging wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de lijsten met winnende nummers op de Powerball- en Mega Millions-website correct zijn, worden de officiële winnende nummers voor loterijspelen vastgelegd in de officiële trekkerdossiers zoals gecertificeerd door een onafhankelijke accountantbureau. Winnende nummers voor de loterijspelen zijn pas officieel als ze zijn bevestigd door de accountantsorganisatie van Carroll and Company, CPA's. Zie de Powerball-website, powerball.com, Mega Millions-website, https://www.megamillions.com, of de website van uw staatsloterij voor meer informatie.

4.6 automatisch afspelen

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om deze applicatie te gebruiken om deel te nemen aan "AutoPlay" -abonnementen, afhankelijk van de volgende voorwaarden en vereisten;

AutoPlay-abonnementen zijn mogelijk alleen beschikbaar voor bepaalde loterijen. Controleer de toepassing om te zien welke loterijen beschikbaar zijn voor AutoPlay-abonnementen;

Elke gebruiker kan zich slechts inschrijven voor één AutoPlay-abonnement per beschikbare loterij. Voor elk AutoPlay-abonnement moet de gebruiker een aantal tickets kiezen dat voor elke trekking wordt gespeeld. Voor sommige loterijen kunt u er ook voor kiezen om uw accountsaldo automatisch opnieuw te laden naar een vooraf bepaald bedrag wanneer uw accountsaldo nul dollar ($ 0) bereikt. Als een herlaadwaarde is ingesteld, wordt uw account automatisch gefactureerd voor het aantal tickets dat wordt aangegeven in het gedeelte 'AutoPlay' van de applicatie;

De procedure voor het winnen van tickets die zijn besteld als onderdeel van een AutoPlay-abonnement zal niet anders zijn dan die van gewone tickets.

5.0. Overeenkomst voor automatisch terugkerend afspelen en factureren (alleen voor AutoPlay-gebruikers)

5.1. machtiging

In die rechtsgebieden waar het beschikbaar is, machtig ik het Bedrijf om, door me in te schrijven voor de Auto-Play-functie op de Service, automatisch namens mij tickets te spelen voor elke in aanmerking komende loterijtrekking. Ik begrijp dat het aantal tickets dat automatisch wordt gespeeld, is gebaseerd op het aantal tickets dat is geselecteerd in het gedeelte AutoPlay van de Lottery.com-applicatie.

Door me aan te melden voor de AutoPlay-functie op de Service, machtig ik het Bedrijf hierbij om de aangegeven creditcard die in mijn bestand is geregistreerd in rekening te brengen voor het 'herladen' van tickets op basis van het aantal 'herladen' tickets dat in de applicatie is geselecteerd. Ik begrijp dat deze kosten automatisch in rekening worden gebracht telkens wanneer mijn accountsaldo $ 0 is. Ik begrijp ook dat ik deze terugkerende kosten op elk moment kan stoppen door de herlaadinstellingen in de Lottery.com-applicatie in te stellen op "0".

5.2. Betalingsfout

Als uw betaling wordt geweigerd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht in de aanvraag en wordt er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen. We kunnen uw mogelijkheid om een ​​bepaalde betalingsmethode te gebruiken beperken als die betalingsmethode meerdere keren mislukt. DENK ERAAN: als uw automatische betaling mislukt, moet u uw account aanvullen met een andere betaalmethode. Als er geen betaling wordt gedaan, worden er geen tickets namens u gekocht zonder vooruitbetaling. Mogelijk worden er ook kosten in rekening gebracht voor een mislukte betaling voor de geweigerde aankoop. 

5.3. Betaling wijzigen

Als u uw betaling wilt wijzigen, bijvoorbeeld door een wijziging aan te brengen van een creditcard of betaalpas die aanvankelijk was geselecteerd in een andere creditcard of betaalpas of bankrekening, moet u het rekeningnummer wijzigen in het gedeelte Instellingen van de service.

5.4. veiligheidsverificatie

Ik machtig het bedrijf en hun sponsorbureau om een ​​zoekopdracht voor adresverificatie uit te voeren. Dit verificatieproces is een beveiligingsmaatregel om mij, de klant, te beschermen tegen illegale fraude met mijn creditcard. Ik garandeer en garandeer dat ik de wettelijke kaarthouder ben voor deze creditcard en dat ik wettelijk bevoegd ben om deze factureringsovereenkomst met Lottery.com aan te gaan. Ik ga ermee akkoord Lottery.com te vrijwaren, verdedigen en vast te houden. onschadelijk, tegen elke aansprakelijkheid op grond van deze machtiging. Deze Overeenkomst is niet overdraagbaar en moet worden goedgekeurd door de persoon die bevoegd is voor het Lottery.com-gebruikersaccount.

6.0. Interactieve functies

In combinatie met de Service kan het Bedrijf interactieve sociale functies ("Interactieve functies") aanbieden waarin u of derden, waaronder andere gebruikers van de Service, in staat zijn om Gebruikersinhoud (hieronder gedefinieerd) binnen de Service te communiceren en te plaatsen. Het Bedrijf onderschrijft, keurt of pre-screent geen Gebruikersinhoud die u en andere gebruikers kunnen bijdragen aan de Service, en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de Gebruikersinhoud. U draagt ​​het volledige risico van de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van de gebruikersinhoud op de service.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de interactieve functies van de Service en gebruikt deze op eigen risico.

Door interactieve functies te gebruiken, stemt u ermee in het volgende op of via de Service niet te plaatsen, verzenden, verspreiden, creëren of anderszins te publiceren:

Alle berichten, opmerkingen, gegevens, informatie, tekst of andere werken, inhoud of materialen ("Gebruikersinhoud") die onwettig, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk, onzedelijk, vulgair, suggestief, intimiderend zijn, bedreigend, onrechtmatig, inbreukmakend op persoonlijke privacy of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend, hatelijk, frauduleus of anderszins aanstootgevend (zoals door het bedrijf naar eigen goeddunken bepaald);

Gebruikersinhoud die aanmoedigt of instructies geeft voor een misdrijf, de rechten van een partij schendt of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of in strijd zou zijn met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving;

Gebruikersinhoud die u niet het recht hebt om te posten of anderszins te verzenden onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, bedrijfseigen informatie en vertrouwelijke informatie die is geleerd of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);

Gebruikersinhoud die een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander intellectueel eigendom, inhoud of eigendomsrecht van een partij kan schenden of overtreden. Door Gebruikersinhoud te plaatsen, verklaart en garandeert u dat u het rechtmatige recht hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te verzenden, verspreiden, reproduceren en weergeven;

Gebruikersinhoud die de attributies, juridische kennisgevingen of eigendomsaanduidingen van een ander vervalst of verwijdert;

Gebruikersinhoud die zich voordoet als een persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, een directeur, functionaris, werknemer, aandeelhouder, agent of vertegenwoordiger van het bedrijf of een beroemdheid) of uw relatie met het bedrijf of een andere persoon valselijk vermeldt of anderszins verkeerd presenteert entiteit;

Ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, campagne of promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van commercieel verzoek en materialen die spyware, malware en downloadbare items promoten;

Persoonlijke informatie van een andere partij, inclusief, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, postadressen, e-mailadressen, informatie over de sociale zekerheid, creditcard- en bankpasgegevens en andere accountgegevens van financiële instellingen;

Gebruikerscontent "stalken" of anderszins lastigvallen van een andere gebruiker van de Service of een werknemer van het Bedrijf. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot lastigvallen, bedreigen, gênant of iets anders doen dat ongewenst is, zoals herhaaldelijk ongewenste berichten verzenden of persoonlijke aanvallen of uitspraken doen over ras, seksuele geaardheid, religie, erfgoed, enz .;

Gebruikersinhoud die de Service of de servers of netwerken die met de Service zijn verbonden verstoort of wachtwoorden, gebruikersaccountgegevens of andere persoonlijke gegevens over gebruikers van de Service verzamelt of opslaat of probeert op te slaan;

Softwarevirussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve software, computercode, bestanden of programma's; en

Gebruikersinhoud die, zoals bepaald door het bedrijf naar eigen goeddunken, verwerpelijk is of die een persoon beperkt of belemmert om de interactieve functies van de service te gebruiken of ervan te genieten, heeft een nadelige invloed op de beschikbaarheid van zijn middelen voor anderen (bijvoorbeeld het gebruik van alle kapitaal) brieven of continu plaatsen van repetitieve tekst), of kan het Bedrijf of zijn gebruikers blootstellen aan enige vorm van schade of aansprakelijkheid.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en kunt aansprakelijk worden gesteld voor Gebruikersinhoud die u plaatst. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, aanvaardt het bedrijf geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud die door u of een derde partij is geplaatst, opgeslagen of geüpload naar de Service, voor enig verlies of schade daaraan, of voor enig verzuim of vertraging bij het verwijderen dergelijke Gebruikersinhoud, noch is het Bedrijf aansprakelijk voor fouten, laster, laster, smaad, weglatingen, valsheid, obsceniteit, pornografie of godslastering die u kunt tegenkomen.

Hoewel het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de inhoud van gebruikersinhoud die is geplaatst via interactieve functies, stemt u ermee in het bedrijf het onbeperkte, onvoorwaardelijke, onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, onherroepelijke recht en gebruiksrecht te verlenen , vertonen, uitzenden, kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren, coderen, comprimeren, coderen, gegevens opnemen in, bewerken, opnieuw uitzenden, verzenden, opnemen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren en afgeleide werken maken of anderszins op welke manier dan ook exploiteren, alle of enig deel van uw Gebruikersinhoud waaraan u, voor welk doel dan ook, heeft bijgedragen in alle media, nu bekend of hierna ontwikkeld, over de hele wereld voor altijd en zonder enige vergoeding aan u. U stemt ermee in om Gebruikersinhoud die door een andere partij is geplaatst niet te verwijderen of te herzien.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor en naar eigen goeddunken om gebruikersinhoud die om welke reden dan ook is geplaatst of opgeslagen om welke reden dan ook, zonder kennisgeving te verwijderen, screenen of bewerken. Elk gebruik van de interactieve functies of andere delen van de service in overtreding van het voorgaande is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw account of uw rechten om de interactieve functies en / of te gebruiken de dienst. U erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf toegang heeft tot, gebruik maakt van of informatie verstrekt over u of uw gebruik van de Service, inclusief, zonder beperking, Gebruikersinhoud, om te voldoen aan de wet of een juridisch proces, de rechten van het Bedrijf te beschermen of te verdedigen of eigendom of om de veiligheid van zijn werknemers, klanten of het publiek te beschermen.

Houd er rekening mee dat alle Gebruikersinhoud die u plaatst binnen de Service openbare informatie wordt, kan worden verzameld en gebruikt door anderen, en kan resulteren in uw ontvangst van ongevraagde berichten van derden. Dienovereenkomstig raadt het bedrijf u af om persoonlijke informatie te publiceren die kan worden gebruikt om u te identificeren of te lokaliseren, zoals uw adressen of telefoonnummer. ALS U KIES OM PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE TE PLAATSEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO.

7.0 Beperkte licentie voor de Lottery.com-app

7.1. Licentieverlening

Onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden verleent het bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om (i) de mobiele applicatie van het bedrijf ("Lottery.com-app") te downloaden, installeren en gebruiken voor uw persoonlijke, niet -commercieel gebruik op een mobiel apparaat dat eigendom is van of anderszins beheerd wordt door u ("Mobiel apparaat") strikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn gesteld in of anderszins toegankelijk zijn via de Lottery.com App strikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

7.2. Licentiebeperkingen

U erkent en stemt ermee in dat u niet:

Kopieer de Lottery.com-app, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze licentie;

De Lottery.com-app wijzigen, vertalen, aanpassen of anderszins afgeleide werken of verbeteringen maken, al dan niet octrooieerbaar;

Reverse-engineeren, demonteren, decompileren, decoderen of anderszins proberen de broncode van de Lottery.com-app of een deel daarvan af te leiden of te verkrijgen;

Verwijder, verwijder, wijzig of verdoezel handelsmerken of kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendommen of eigendomsrechten uit de Lottery.com-app, inclusief een kopie daarvan;

De Lottery.com-app of enige functies of functionaliteit van de Lottery.com-app verhuren, leasen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden, om welke reden dan ook, inclusief door Lottery.com-app beschikbaar op een netwerk waar het op elk moment toegankelijk is voor meer dan één mobiel apparaat;

Verwijder, schakel uit, omzeil of creëer anderszins een oplossing voor kopieerbeveiliging, rechtenbeheer of beveiligingsfuncties in of de Lottery.com-app; of

Gebruik de Lottery.com-app op een manier die verboden is door toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief, zonder beperking, in verband met enige vorm van onwettig gokken.

Gebruik de Lottery.com-app in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving.

Dergelijk gedrag kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw Account, evenals uw beperkte recht en licentie voor de Lottery.com-app, en kan u aansprakelijk stellen voor schendingen van de wet.

7.3. Voorbehoud van rechten

Verder erkent en gaat u ermee akkoord dat de Lottery.com-app onder licentie wordt verstrekt en niet aan u wordt verkocht. U verkrijgt geen eigendomsbelang in de Lottery.com-app onder deze Algemene gebruiksvoorwaarden, of andere rechten daarop anders dan om de Lottery.com-app te gebruiken in overeenstemming met de verleende licentie en onderworpen aan alle voorwaarden, bepalingen en beperkingen onder deze gebruiksvoorwaarden. Het bedrijf en zijn licentiegevers en serviceproviders behouden zich hun volledige recht, titel en belang in en voor de Lottery.com-app voor, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben of die daarop betrekking hebben, behalve zoals uitdrukkelijk aan u verleend in deze gebruiksvoorwaarden.

7.4. updates

Van tijd tot tijd mag het Bedrijf naar eigen goeddunken updates van de Lottery.com-app ontwikkelen en verstrekken, waaronder upgrades, bugfixes, patches en andere foutcorrecties en / of nieuwe functies (gezamenlijk, inclusief gerelateerde documentatie, "Updates") . Updates kunnen ook bepaalde functies en functionaliteit in hun geheel wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verplicht is om updates te verstrekken of om bepaalde functies of functionaliteit te blijven leveren of inschakelen. Op basis van de instellingen van uw mobiele apparaat, wanneer uw mobiele apparaat is verbonden met internet, hetzij (i) downloadt en installeert de Lottery.com-app automatisch alle beschikbare updates of (ii) ontvangt u mogelijk bericht of wordt u gevraagd om beschikbare downloads te downloaden en te installeren Updates.

U erkent en stemt ermee in dat de Lottery.com-app of delen daarvan mogelijk niet correct werken als u niet onmiddellijk alle updates downloadt en installeert. U gaat er verder mee akkoord dat alle updates worden beschouwd als onderdeel van de Lottery.com-app en onderworpen zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

7.5. Mobiele apparaat- en servicekosten

Bepaalde functies van de Lottery.com-app vereisen communicatie met de servers van het bedrijf, inclusief, maar niet beperkt tot, downloads en updates van de Lottery.com-app, die de gegevens of limieten van uw serviceprovider kunnen overschrijden en overschrijden. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele kosten die met uw data / mobiele serviceprovider worden gemaakt als gevolg van de Lottery.com-app, inclusief eventuele overschrijdingen en boetes die worden beoordeeld voor het overschrijden van de limieten die door uw serviceprovider zijn opgelegd.

U bent verantwoordelijk voor de kosten van uw mobiele apparaat en om ervoor te zorgen dat uw mobiele apparaat voldoet aan de systeemvereisten van de Lottery.com-app, inclusief het verkrijgen van periodieke updates of upgrades van uw mobiele apparaatserviceprovider om de Lottery.com-app te blijven gebruiken. DE ONDERNEMING GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE LOTTERY.COM-APP COMPATIBEL IS OF FUNCTIONEERT MET ENIG SPECIAAL MOBIEL APPARAAT, EN GEEFT DE ONDERNEMING GEEN GARANTIE OF AANVAARDING VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE WERKING VAN HET MOBIELE APPARAAT DAT GEBRUIKT IS OM TOEGANG TOT DE LOTERIE TE GEBRUIKEN.

7.6. Looptijd en beëindiging

De looptijd van uw beperkte licentie voor de Lottery.com-app begint wanneer u de Lottery.com-app downloadt en deze gebruiksvoorwaarden accepteert en blijft van kracht tot de eerste van (i) uw verwijdering van de Lottery.com-app van uw mobiele apparaat of (ii) beëindiging door het bedrijf van uw beperkte licentie voor de Lottery.com-app en / of beëindiging van uw account. Bij beëindiging (i) worden ook alle rechten die u op grond van deze Algemene voorwaarden zijn verleend beëindigd en (ii) moet u alle gebruik staken en alle exemplaren van de Lottery.com-app van uw mobiele apparaat verwijderen. Beëindiging van uw beperkte licentie beperkt geen van de rechten of rechtsmiddelen van het bedrijf of in eigen vermogen.

8.0 Andere intellectuele eigendomsrechten

8.1. Auteursrechtinformatie en niet-commercieel gebruiksbeperking

De service en de inhoud, functies en functionaliteit, inclusief maar niet beperkt tot, alle informatie, producten, services, tekst, displays, afbeeldingen, video, audio en software, evenals het ontwerp, de selectie en de opstelling daarvan (gezamenlijk "inhoud") ), zijn eigendom van het bedrijf, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Deze gebruiksvoorwaarden staan ​​u toe de Service alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag de Inhoud van de Service niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:

Uw computer kan tijdelijk kopieën van dergelijke Inhoud opslaan in RAM, afhankelijk van uw toegang tot en het bekijken van die materialen.

U kunt bestanden opslaan die automatisch in de cache worden opgeslagen door uw webbrowser voor weergaveverbetering.

Als we bepaalde media-functies voorzien van bepaalde inhoud, moet u acties ondernemen die door dergelijke functies worden ingeschakeld.

Je mag niet:

Wijzig kopieën van Inhoud van de Service.

Verwijder of wijzig kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van kopieën van Inhoud van de Service.

U mag geen enkel deel van de Service of enige Inhoud die via de Service beschikbaar is voor commerciële doeleinden gebruiken of gebruiken.

Als u een ander persoon afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of toegang verleent tot enig deel van de Service in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, op onze optie, retourneer of vernietig alle kopieën van de Inhoud die u hebt gemaakt. Geen enkel recht, titel of belang in of aan het Bedrijf, de Service of enige Inhoud op de Service wordt aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de Service dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

8.2. handelsmerken

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

8.3. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims onder de Digital Millennium Copyright Act

De Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") maakt gebruik van auteursrechteigenaren die van mening zijn dat hun rechten onder de United States Copyright Act zijn geschonden door handelingen van derden via internet. Als een persoon van mening is dat zijn auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming is gekopieerd en binnen de Service beschikbaar is op een manier die een inbreuk op het auteursrecht kan vormen, kan de persoon zijn claim kenbaar maken aan de hieronder vermelde aangewezen agent van het Bedrijf. Om de kennisgeving effectief te laten zijn, moet deze de volgende informatie bevatten:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;

Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;

Een beschrijving van waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich binnen de Service bevindt;

Informatie die redelijkerwijs voldoende is om het Bedrijf in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;

Een verklaring dat de persoon te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en

Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

De aangewezen agent van het bedrijf mag alleen worden gecontacteerd als een persoon van mening is dat zijn werk is gebruikt of gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt en een dergelijke inbreuk plaatsvindt binnen de service. Alle andere vragen aan de aangewezen agent worden niet beantwoord.

9.0 Algemene informatie

9.1. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Als deze gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, werken we de 'Last Modified Date' bij en dergelijke wijzigingen worden van kracht na publicatie. Als we naar onze mening wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden, zullen we u hiervan op de hoogte brengen door een kennisgeving prominent te plaatsen of door een kennisgeving te sturen naar de geregistreerde e-mailadressen. Het is uw plicht om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw e-mailadres door ons onmiddellijk een bericht te sturen naar support@lottery.com.com. Uw voortgezet gebruik van de Service na dergelijke materiële wijzigingen vereist uw bevestigende toestemming voor de wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, is uw enige remedie het stopzetten van het gebruik van de Service en het schriftelijk melden aan support@lottery.com.com. We zullen uw account automatisch verwijderen en alle resterende bedragen op uw account teruggeven, tenzij u ons anders instrueert. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina elke keer dat u deze Service gebruikt, controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

9.2. Afwijzing van garanties

UW GEBRUIK VAN DE SERVICE, DE INHOUD ERVAN EN PUNTEN DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE, ZIJN INHOUD EN ALLE PUNTEN DIE VIA DE SERVICE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. NOOIT HET BEDRIJF OF EEN PERSOON DIE AAN HET BEDRIJF IS GELEVERD, BIEDT ENIGE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICE, ZIJN INHOUD OF ENIGE PUNTEN DIE DOOR DE ONDERHOUD WORDEN VERKREGEN. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, Noch de Vennootschap noch IEDEREEN verbonden aan de onderneming vertegenwoordigt, of garandeert dat de SERVICE, DE INHOUD OF ENIGE ANDERE ITEMS DIE VIA DE SERVICE nauwkeurig, volledig nuttig, betrouwbaar zal zijn, FOUTEN OF ONONDERBROKEN, DAT DE SERVICE, ZIJN INHOUD OF ENIGE PUNTEN VERKREGEN VIA DE SERVICE ZAL WERKEN IN DE CONFIGURATIE OF MET DE HARDWARE OF SOFTWARE DIE U GEBRUIKT, DIE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SERVICE OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DIE SERVICE OF PUNTEN DIE DOOR DE SERVICE WORDEN VERKREGEN ZULLEN ANDERS VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN. DE INFORMATIE IN DE DIENST KAN OUDER DATUM ZIJN, EN HET BEDRIJF DOET GEEN VERPLICHTING OM DERGELIJKE INFORMATIE BIJ TE WERKEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOORGAANDE BEÏNVLOEDT GEEN ENKELE GARANTIE DIE NIET ONDER TOEPASSELIJK RECHT KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

9.3. Beperking van aansprakelijkheid

UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICE, DE INHOUD ERVAN EN PUNTEN DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF, HAAR AANGELEGENHEDEN, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS, EN HAAR EN HUN RESPECTIEVE AMBTENAREN, BESTUURDERS, MANAGERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, CONTRACTANTEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, SUCCESSORS EN GEVOELIGHEDEN ”) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT, ONDER EEN JURIDISCHE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW TOEGANG, GEBRUIK OF NIET-GEBRUIKBAARHEID VAN DE SERVICE, ENIGE SITES VERBONDEN AAN, EEN INHOUD OP DE SERVICE OF DERGELIJKE PUNTEN VERKREGEN VIA DE SERVICE, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL VERLOF, VERLIES VAN ONTVANGSTEN, VERLIES VAN ONTVANGSTEN VERLIES VAN WINNINGEN, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, OF OOK VEROORZAAKT DOOR TORT (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHENDING VAN CONTRACT OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VERWACHTBAAR. DE VRIJGEGEVEN PARTIJEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DE SERVICE OF VOOR ENIGE SCHADE AAN OF INTERFERENTIE MET APPARATUUR, MOBIELE APPARATEN, PROGRAMMA'S, BESTANDEN OF ANDERE EIGENDOMMEN, OF DERGELIJKE SCHADE AAN TOEGANG TOT ONZE SCHADE OF TOEGANG IS DE SERVICE OF ENIGE SITES DIE eraan zijn gekoppeld.

BOVENDIEN IS DE ONDERNEMING IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR FALEN OF VERTRAGING BIJ HET UITVOEREN VAN EEN VERPLICHTING ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT LOTTERIJKAARTEN OF HET VERZAMELEN VAN WINSTEN, INDIEN DIT NIET WORDT VEROORZAAKT DOOR BEOORDELING DAARVAN. ZOALS EEN GEVAL VAN OVERMACHT OF DE ACTIES VAN EEN LOTTERIJCOMMISSIE OF -ORGANISATIE OF FEDERALE, STAAT OF LOKALE REGERINGEN.

BEHALVE ZOALS ANDERS IN DEZE VOORWAARDEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN VERSTREKT, IS UW ENIGE RECHTSMIDDEL VOOR ONVREDENHEID OF SCHADE DIE IN VERBAND MET DE SERVICE OF DE INGEBODEN INHOUD ERVAN WORDT GEHOUDEN OM DE SERVICE TE STOPPEN. UW TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE KAN AUTOMATISCH WORDEN BEËINDIGD ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING VAN HET BEDRIJF.

BEHALVE VOOR EEN INBREUK OP UW VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN ONDER SECTIE 10 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ IN MEER DAN (I) HET BEDRAG DAT DOOR DE ONDERNEMING AAN U IS GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN BETAALD OVERSCHRIJDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET EVENEMENT DAT STIJGT TOT DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF (II) HONDERD ($ 100.00) DOLLARS. HET VOORGAANDE BEÏNVLOEDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID DIE ONDER TOEPASSELIJK RECHT NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN.

10. Schadeloosstelling

U stemt ermee in de Vrijgegeven Partijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, toekenningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, elk gebruik van de Inhoud en producten van de Service anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van alle informatie verkregen uit de Service. Als u verplicht bent om hieronder een vrijwaring te verstrekken, kan het Bedrijf naar eigen goeddunken de beschikking over elke claim voor eigen rekening en risico beheren. Zonder beperking van het voorgaande, zult u geen schikking treffen, een compromis sluiten of op enige andere manier over enige claim beschikken zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Als u verplicht bent om hieronder een schadevergoeding te verstrekken, kan het bedrijf elke betaling die u anders moet doen om uw schadevergoedingsverplichtingen te compenseren, achterhouden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Alle zaken met betrekking tot het Bedrijf, de Service, deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die hieruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Californië zonder uitvoering te geven aan enige keuze of conflict of wettelijke bepaling of regel.

U erkent en stemt ermee in dat al dergelijke geschillen en claims worden beslecht door arbitrage in de stad en het district San Francisco, Californië of op een andere locatie die het bedrijf naar eigen goeddunken en in overeenstemming met de Federal Arbitration Act en de Commercial Arbitration kiest Regels van de American Arbitration Association. Als u een claim of tegenclaim tegen het bedrijf indient, stemt u ermee in dit op individuele basis te doen en niet met andere gebruikers als een class action-onderneming. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en kan worden herleid tot een uitspraak in een bevoegde rechtbank. De partijen gaan akkoord met de jurisdictie en locatie voor een federale of staatsrechtbank in de stad en het district San Francisco, in de staat Californië. U ziet af van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de plaats in dergelijke rechtbanken.

In het geval dat een geschil zou leiden tot arbitrage, heeft de heersende partij in een dergelijk geschil het recht om van de andere partij alle redelijke vergoedingen, kosten en uitgaven voor het afdwingen van enig recht van de heersende partij te innen, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en kosten, die alle geacht worden te zijn ontstaan ​​bij het begin van een dergelijke actie en zullen worden betaald ongeacht of een dergelijke actie wordt vervolgd. Elk vonnis of bevel dat in een dergelijke actie wordt gegeven, bevat een specifieke bepaling die voorziet in de invordering van advocatenhonoraria en kosten die zijn gemaakt voor de tenuitvoerlegging van een dergelijk vonnis en een toekenning van voorschotrente vanaf de datum van de inbreuk tegen het maximale wettelijk toegestane tarief. Voor de toepassing van deze sectie omvatten (i) advocatenkosten, zonder beperking, kosten die worden gemaakt in de volgende (a) moties na beoordeling, (b) minachtingprocedures, (c) beslaglegging, heffing en onderzoeken van schuldenaars en derden, (d) ontdekking en (e) faillissementsprocedures; en (ii) "heersende partij": de partij waarvan in de procedure is bepaald dat deze de overhand heeft of die heerst door ontslag, verzuim of anderszins.

12. Beperking van tijd tot indienen van claims

ELKE OORZAAK OF CLAIM DIE U UIT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN KAN VEROORZAAKT OF DE SERVICE MOET BINNEN EEN (1) JAAR WORDEN GEVANGEN NA DE OORZAAK VAN ACTIE ACCEPT, ANDERS IS DEZE OORZAAK OF CLAIM PERMANENT verjaard.

13. Fiscale verplichting

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor het melden van uw inkomsten en het betalen van belastingen die verschuldigd zijn aan de betreffende federale, staats- en lokale autoriteiten in de Verenigde Staten van Amerika en in het land waar u woont. U erkent verder dat een toepasselijke Loterij-organisatie een deel van uw winst kan behouden en namens u naar de betreffende belastingdienst kan doorsturen.

14. Elektronische handtekeningen

De Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, 15 USC 7001-7031 vereist dat u instemt met het aangaan van een elektronische overeenkomst met het bedrijf voordat de overeenkomst wordt uitgevoerd en van kracht wordt. Als u een online gebruikersovereenkomst aangaat met het bedrijf, hoeft u geen papieren aanvraag / overeenkomst in te dienen. De volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf wordt bewezen door een elektronisch dossier. U moet akkoord gaan met het gebruik van een elektronisch document en akkoord gaan met het lezen en begrijpen van deze gebruiksvoorwaarden. Nadat u een account heeft aangemaakt en een geregistreerde gebruiker van de dienst bent geworden, heeft u het recht om uw toestemming voor het gebruik van een elektronisch record in te trekken. Als u dit echter doet, wordt uw account bij het bedrijf automatisch beëindigd en verliest u alle rechten op alle vergoedingen bij volgende winsten. Als u uw toestemming voor het exclusieve gebruik van een elektronische overeenkomst wilt intrekken, moet u dit doen door uw gebruikersaccount te annuleren en een e-mail te sturen naar support@lottery.com. Uw verzoek moet uw naam, uw postadres en e-mailadres bevatten.

15. Afhankelijkheid van geposte informatie en materialen van derden

De informatie die op of via de Service wordt gepresenteerd, is uitsluitend beschikbaar voor algemene informatiedoeleinden. Het bedrijf biedt geen garantie voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit enig vertrouwen dat u of een andere gebruiker van de service op dergelijke materialen heeft, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

De Service kan inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar maken (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere producten, services en / of materialen) of links bieden naar sites of services van derden, inclusief via advertenties van derden ("Third Third Party Advertising"). -Feestmateriaal ”). U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor materialen van derden, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Het bedrijf gaat niet uit van en zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben jegens u of enige andere persoon of entiteit voor materialen van derden. Materialen van derden en links daarnaar zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en u opent en gebruikt deze volledig op eigen risico en onder de voorwaarden van dergelijke derden.

16. California Consumer Notice

Zoals vereist door California Code Section 1789.3, dient deze kennisgeving u te informeren dat (i) de Service wordt geleverd door Lottery.com, 5214F Diamond Hts Blvd #1052 San Francisco, CA 94131 en dat (ii) een vergoeding in rekening kan worden gebracht voor bepaalde diensten aangeboden; het bedrijf behoudt zich het recht voor om het bedrag van eventuele vergoedingen of kosten te wijzigen en nieuwe vergoedingen of kosten in te voeren, met ingang van een redelijke kennisgeving aan u. Als u een klacht hebt over de Service of meer informatie wenst over het gebruik van de Service, neem dan contact op met support@lottery.com.

17. Afstand en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van een voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een verklaring van afstand van een andere voorwaarde of voorwaarde, en een falen van het Bedrijf om een recht of bepaling op grond van deze Gebruiksvoorwaarden kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een ander gerecht van een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geëlimineerd of tot een minimum beperkt zodat de resterende bepalingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

18. toewijzing

Het bedrijf kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk toewijzen aan een persoon of entiteit op elk moment zonder kennisgeving aan u en zonder uw toestemming. Bij een dergelijke opdracht kan het bedrijf worden ontheven van elke verdere verplichting hieronder. U mag geen rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke ongeoorloofde toewijzing en delegatie door u is ongeldig en niet effectief.

19. Relatie tussen partijen

U erkent en gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap of arbeidsrelatie bestaat tussen u en het bedrijf als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de service. U stemt ermee in uzelf niet voor te stellen als vertegenwoordiger, agent, operator, distributeur of werknemer van het bedrijf en het bedrijf is niet aansprakelijk voor uw verklaringen, handelingen of nalatigheden. U erkent ook en gaat ermee akkoord dat er, behalve zoals uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, geen derde begunstigden zullen zijn.

20. Overmacht

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-uitvoering als gevolg van onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten zijn redelijke controle, inclusief, zonder beperking, extreem weer en andere daden van God, natuurrampen, oorlog, terrorisme, rellen, embargo's, daden van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, storingen in de netwerkinfrastructuur, stakingen van computervirussen of tekort aan transportfaciliteiten, transportonderbrekingen of vertragingen en onderbreking of vertraging van het internet of andere netwerken (elk een "Overmachtsgebeurtenis") .

21. Beperkte volmacht

U stemt hierbij in met de volgende beperkte volmacht ("volmacht") voor de aankoop, opslag, inwisseling van loten en loterijverdeling. U stemt ermee in om de vertegenwoordiger van het bedrijf aan te wijzen als uw feitelijke advocaat ("agent") onder de volgende voorwaarden:

De agent is bevoegd om voor u te handelen onder deze volmacht zoals hierin beschreven.

De agent kan namens u optreden, macht uitoefenen, autoriteit uitoefenen en controleren met betrekking tot loterijtickets of tickets beperkt tot de volgende opgesomde bevoegdheden:

To take possession, but not ownership, of a Lottery ticket(s);

Om het lot (en) van de loterij op te slaan in een geschikte opslagfaciliteit;

Om de loterijticket (s) van en naar elk punt binnen het rechtsgebied van aankoop te vervoeren, indien nodig om bezit en controle te nemen om ze in opslag te plaatsen en in te wisselen voor winst namens u; en

Agenten en werknemers in dienst te nemen en te ontslaan, in verband met de hierin beschreven zaken, op door het Bedrijf vastgestelde voorwaarden.

U stemt ermee in om het bedrijf aan te wijzen als uw aangewezen messenger en vertegenwoordiger en het bedrijf te machtigen om namens u te handelen om uw loterijticket (s) te kopen en op te slaan, individuele of groepswinstwinsten te verzamelen en uw individuele of groepsspelwinst in uw gebruikers account.

Deze volmacht blijft op elk moment dat u de Service gebruikt en gedurende een langere periode voor het kopen en verzilveren van Loterij-tickets en voor de verdeling van de winsten, indien van toepassing.

Derden kunnen een beroep doen op de verklaringen van de agent voor alle aangelegenheden met betrekking tot aan de agent verleende bevoegdheden. Niemand die handelt op basis van de vertegenwoordigingen van de agent of de krachtens deze volmacht verleende autoriteit, is jegens u of uw nalatenschap aansprakelijk voor het toestaan ​​dat de agent enige macht uitoefent voorafgaand aan de daadwerkelijke kennis dat de volmacht is verleend. ingetrokken of beëindigd van rechtswege of anderszins.

Geen enkele agent die in deze volmacht wordt genoemd of vervangen, kan jegens u aansprakelijk worden gesteld voor handelen of afzien van handelen onder deze volmacht. U stemt ermee in om een ​​agent die in deze volmacht wordt genoemd of vervangen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor gerechtskosten, civielrechtelijke beslissingen of redelijke advocaatkosten die worden gemaakt als gevolg van de uitoefening van de hierin beschreven bevoegdheden.

Het bedrijf verwerpt uitdrukkelijk het eigendom van alle hierin beschreven loten. Geregistreerde gebruikers die een bestelling plaatsen, behouden alle wettelijke rechten en eigendom van Loterij-tickets die correct zijn besteld, onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden.

22. Privacy verklaring

23. Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en elke toepasselijke beperkte volmacht vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot de service en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Service. Niets in de Gebruiksvoorwaarden, expliciet of impliciet, zal worden geacht enige rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan, noch enige partij hiertoe, aan een andere persoon of entiteit dan deze partijen te binden, tenzij anders vermeld.